Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2023

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift och Yrfän). VEK hade vid årsskiftet 2023-2024 234 medlemmar, varav 191 fullbetalande och 43 familjemedlemmar. EntomologKlubben fick under året 39 nya medlemmar (varav 22 familjemedlemmar) och 20 personer lämnade föreningen, vilket innebär att medlemsantalet har ökat ordentligt efter 7 år av minskningar. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) Det kan påpekas att ”nya medlemmar” också omfattar sådana som hoppat över att betala 2021 eller 2022 men betalat 2020 och 2023.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2023 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi, teckning, eller annat konstverk med insektsmotiv. På framsidorna 2023 finns fotografier tagna av Oskar Gran, Göran Andersson, och Johan Ennerfelt. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Torsdag 19 januari talade mångårige VEK-medlemmen Per Almkvist under titeln: Ligustica eller bins blandning – svaret sitter i vingen, om vingmätning på bin och resultat av detta från sommaren 2022 (9 deltagare).

VEK:s Årsmöte ägde rum på Naturhistoriska Museet torsdag 23 februari. Efter mötet berättade VEK:s vice ordförande Oskar Gran om sin nyligen försvarade doktorsavhandling: Wood living beetle diversity and Swedish forest management (13 deltagare).

Torsdag 13 april höll Ted von Proschwitz och Göran Andersson ett föredrag över ett halvt sekel av insekträkning i Ammarnäs, södra Lappland, utgående från nyligen publicerade arbeten (16 deltagare).

Torsdag 11 maj berättade Torkel Hagström och Göran Andersson om den västsvenska entomologins historia, utgående från i Västsverige verksamma entomologer och deras samlingar på Naturhistoriska Museet (24 deltagare).

Tisdag 6 juni genomfördes en kombinerad insekt- och botanikexkursion, som samarrangemang med Botaniska föreningen, till Galterö i Göteborgs södra skärgård under ledning av Johan Ennerfelt (24 deltagare).

Höstprogrammet inleddes söndag 27 augusti med exkursion till naturbetesängarna vid Myggstaviken söder om Tofta i Kungälvs kommun, där VEK varit delaktigt i ett restaureringsprojekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningar). Exkursionsledare var Peter Nielsen (2 deltagare).

Lördag 2 september genomfördes, som ett samarrangemang med Botaniska föreningen, en exkursion i Slottskogen med inriktning på galler och minor. Exkursionsledare var Johan Ennerfelt (14 deltagare).

Torsdag 2 november höll Ted von Proschwitz ett föredrag om det nya bandet om lungsnäckor i Nationalnyckelserien, där han varit huvudförfattare. I föredraget presenterades dels de djur (land- och sötvattenssnäckor) som behandlas i bandet, dels det mångåriga arbetet med bandets tillblivelse (16 deltagare).

Torsdag 14 december hölls, traditionsenligt, medlemsafton med Årets bilder och fynd (7 deltagare).

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2023 av följande ledamöter: Peter Nielsen (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Johan Ennerfelt (övrig ledamot) och Johan Berg (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson, han kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister.

Till VEK:s revisorer 2023 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorssuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2023 omvaldes Göran Andersson. VEK har under 2023 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Charlotte Jonsson är revisorssuppleant i SEF och Johan Ennerfelt är suppleant i SEF:s styrelse.

SEF:s årsstämma 2023 hölls den 17 juni, i samband med trettioandra svenska entomologmötet i Arjeplog 16-18 juni. VEK:s officielle representant var Peter Nielsen. Entomologmötet finns skildrat i en artikel av Göran Andersson i AROMIA 2023-2.

Årsavgiften i VEK är sedan 2021 oförändrat 150 kr. Familjemedlemmar betalar, också oförändrat, 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2023 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän höjdes avgiften till 300 kr enligt beslut på årsstämman (båda nu för det rabatterade priset 600 kr).

VEK:s utgifter under 2023 var 54 449 kr; intäkterna 104 120 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 167 224 kr. I samband med medlemsmöten säljer VEK entomologisk utrustning och böcker, av egen import, till självkostnadspris. Denna försäljning sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i februari 2024
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2024
 
     

Senast uppdaterad: 2024-03-03