Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2022

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 2022-2023 215 medlemmar, varav 188 fullbetalande och 27 familjemedlemmar. EntomologKlubben fick under året 26 nya medlemmar (varav 10 familjemedlemmar) och 26 personer lämnade föreningen, vilket innebär att medlemsantalet är oförändrat. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.) Det kan påpekas att ”nya medlemmar” också omfattar sådana som hoppat över att betala 2021 men betalat 2020 och 2022.

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden” utkom under 2022 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi, teckning, eller annat konstverk med insektsmotiv. På framsidorna fanns fotografier tagna av Oskar Gran och Chester Svensson och en litografi av Lisa Hult Sandgren. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

VEK:s årsmöte ägde rum på Naturhistoriska museet torsdag 31 mars (10 deltagare). Lördag 7 maj medverkade VEK i Skogsträdgårdens, Färjenäs, Göteborg öppna hus med information om bladminor och nyttoinsekter (12 deltagare). Lördag 14 maj genomfördes en kombinerad insekts- och botanikexkursion till Galterö i Göteborgs södra skärgård under ledning av Johan Ennerfelt (12 deltagare). Under Temahelgen om biologisk mångfald och pollination 21 maj (Trädgårdsföreningen) medverkade VEK med information (60-tal deltagare).

Fredag 10 till söndag 12 juni organiserade VEK, under ledning av ordföranden Peter Nielsen, det Trettioandra Svenska Entomologmötet, förlagt till Billströmska folkhögskolan på Tjörn. Förutom föreläsningar om naturen på Tjörn och Orust, lampfångst och SEF:s årsmöte, ordnades exkursioner till lokaler på Tjörn och Orust. Totalt deltog 48 personer i Entomologmötet. En utförlig skildring finns i en artikel av Peter Nielsen i AROMIA nr 3 2022. Före mötet anordnades en kurs med temat: Fångst och identifikation av strandlevande skalbaggar. Kursen sponsrades med medel från SLU Artdatabanken. Antalet deltagare var 17.

Höstprogrammet inleddes torsdag 1 september med en jubileumsfest vid VEK:s 50-årsjubileum. I firandet ingick att föreningen bjöd på förtäring och dryck och dessutom höll föreningens tidigare mångårige ordförande Göran Andersson ett föredrag med bildvisning om VEK:s historia (25 deltagare). Torsdag 15 december hölls, traditionsenligt, medlemsafton med Årets bilder och fynd (8 deltagare).

VEK:s styrelse sammanträdde fem gånger under året. Styrelsen bestod 2022 av följande ledamöter: Peter Nielsen (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Johan Ennerfelt (övrig ledamot) och Johan Berg (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson, han kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltog även Torkel och Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. Till VEK:s revisorer 2022 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorssuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2022 omvaldes Göran Andersson. Jan Jonasson hade bett om att få träda tillbaka som medlem av valberedningen, men har kvarstått under 2022.

VEK har under 2022 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Charlotte Jonsson är revisorssuppleant i SEF och Johan Ennerfelt är suppleant i SEF:s styrelse. SEF:s årsstämma 2022 hölls den 11 juni, i samband med trettioandra svenska entomologmötet på Tjörn. Hela VEK:s styrelse medverkade.

Årsavgiften i VEK är sedan 2021 höjd till 150 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2022 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEK:s utgifter under 2022 var 172 422 kr; intäkterna 106 092 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 104 341 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen på Naturhistoriska museet. Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i februari 2023
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2023
 
     

Senast uppdaterad: 2023-03-24