Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1998

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1998-99 276 medlemmar, därav 47 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 59 nya medlemmar och 21 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 29 medlemmar och att de senaste årens nedåtgående trend brutits. I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar minskat något. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår).

VEK:s programblad "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 1998 som vanligt med tre nummer, totalt 46 sidor. Försättsbladets färg var lagunblå. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilderna till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen av kassören Bengt Ekengren.

Under 1998 hade föreningen sex sammankomster:
Måndag 16 febr.: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade kvällens föreläsare Karolina Vessby om sitt forskningsarbete på dyngbaggar i naturliga betesmarker.
Tisdag 17 mars: Gästades VEK av blomflugeexperten Hans Bartsch som i sitt föredrag gav en översikt av denna tvåvingefamilj.
Torsdag 23 april: Under rubriken 10 år av spindelstudier berättade Gunnar Alroth om erfarenheter och upptäckter under sitt mångåriga umgänge med åttabenta djur.
Måndag 19 okt.: Gästades VEK av skalbaggsspecialisten Mikael Sörensson från Lund, som berättade om fjädervingar - de minsta av alla skalbaggar.
Måndag 24 nov.: Besöktes VEK av Gunnar Storm, tidigare biträdande miljövårdsdirektör från länsstyrelsen i fd Göteborgs och Bohus län. Föredraget behandlade i ett historiskt perspektiv den allmänna naturvårdens framväxande, bildning av reservat och naturvårdsområden etc.
Tisdag 8 dec.: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl a visades diabilder från föreningens exkursion till Värmland i augusti och en videoinspelning av en småkrypsfilm "Microcosmos" som visats i italiensk TV.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska Museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 16 personer.

Exkursionsverksamhet:
Den planerade utfärden till Klåverön söder om Marstrand, söndag 7 juni, fick tyvärr inställas p g a dåligt väder och för litet deltgarantal.
Helgen 29-30 aug.: VEK:s traditionella långexkursion på hösten gick 1998 till Klarälvsdalen och omgivande trakter i Värmland. Totalt deltog 26 personer. Förarbetet med exkursionen hade gjorts av Monica Silfverstolpe, Barbara Landelius och Torsten Nordander, vilka också fungerade som exkursionsledare. En särskild redogörelse för resan, skriven av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/98.
Onsdag 9 sept.: Genomfördes, under ledning av Göran Andersson, en exkursion till klassiska lokaler i Särö Västerskog, Halland. 4 personer deltog.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består, oförändrad från förra året, av följande medlemmar: Per Almkvist (ordförande), Bengt Carlsson, Bengt Ekengren (kassör), Roberth Johansson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering), Jan Jonasson, Åke Karlsson (klubbmästare) och Ted von Proschwitz (sekreterare). Till styrelsen har adjungerats Torsten Nordander som ansvarig för föreningens försäljningsverksamhet. Tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA och har deltagit i styrelsens arbete.

VEK har under 1998 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Erik Jacobsson som suppleant. Torkel Hagström och Chester Svensson ombads att fungera som valberedning även under 1998. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör. Vid SEF:s årsstämma i Gävle representerades VEK officiellt även av Torkel Hagström.

Årsavgiften 1998 var oförändrat 50 kr, för familjemedlemmar 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 180 kr. Distributionen av ET sköts fr o m 1994 av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 56.000 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 63.200 kr, därav 37.200 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs Biologiska Förening.

Alltsedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska Museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1999
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1999
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12