Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1997

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1997-98 246 medlemmar, varav 56 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 29 nya medlemmar och 50 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 21 medlemmar. I det totala medlemsantalet är andelen familjemedlemmar ungefär oförändrad. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår).

VEK:s programblad "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 1997 som vanligt med tre nummer, totalt 46 sidor. Försättsbladets färg var rapsgul. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilderna till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen av kassören Bengt Ekengren.

Under 1997 hade föreningen sex sammankomster:
Måndag 24 febr.: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Håkan Ljungberg om sina inventeringsarbeten under titeln: Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet - exempel från markskalbaggarna.
Tisdag 18 mars: Gästades VEK av fladdermusexperten Jens Rydell som berättade om sin forskning om ekologiska och evolutionära samband mellan fjärilar som bytesdjur och fladdermöss som bytestagare.
Fredag 18 april: På 25-årsdagen av VEKs bildande anordnades en särskild jubileumskväll. Torkel Hagström och Göran Andersson skildrade göteborgsentomologins historia både före VEKs tillkomst och under föreningens 25 första år. Vid ett starkt förstärkt jubileumsnachspiel fördes en livlig diskussion om föreningens framtida verksamhet.
Tisdag 21 okt.: Under rubriken: Från Dorpat till Ösel - människor och natur i ett Estland i brytningstid, berättade Per Almkvist om intryck från Estland i samband med deltagandet i XXIV Nordiska Entomologkongressen.
Måndag 24 nov.: Gästades VEK av Björn Cederberg från Artdatabanken SLU, Uppsala. Föredraget behandlade Artdatabankens arbete med hotade (sk rödlistade) arter, arbetet med nya artfaktablad och de nya bedömningskriterierna, allt exemplifierat med olika insektarter.
Onsdag 10 dec.: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl.a. visades diabilder från föreningens exkursion till Taberg-Åsnenområdet i augusti.

Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 17 personer.

Exkursionsverksamhet:
Söndag 8 juni: Genomfördes, under ledning av Jan Jonasson, en exkursion till Vinga, ytterst i Göteborgs skärgård.
Tisdag 8 juli: Besöktes, under ledning av Ove Andersson, lokaler för ekoxe i Fjäråstrakten, norra Halland.
Helgen 29-30 aug.: VEK:s traditionella höstexkursion gick 1997 till Taberg-Åsnenområdet i Småland. Totalt deltog 25 personer. Förarbetet med exkursionen hade gjorts av Barbara Landelius och Torsten Nordander, vilka också fungerade som exkursionsledare. En särskild redogörelse för resan, skriven av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/97.
Onsdag 17 sept.: Genomfördes, under ledning av Bengt Carlsson, en exkursion till Ödsmåls kile i södra Bohuslän.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består, oförändrad från förra året, av följande medlemmar: Per Almkvist (ordförande), Bengt Ekengren (kassör), Roberth Johansson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering), Jan Jonasson, Åke Karlsson (klubbmästare) och Ted von Proschwitz (sekreterare). Till styrelsen har adjungerats Torsten Nordander som ansvarig för föreningens försäljningsverksamhet. Tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA och har deltagit i styrelsens arbete.

VEK har under 1997 haft två ledamöter i Entomologisk tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson och Torkel Hagström. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Erik Jacobsson som ny suppleant. Torkel Hagström och Chester Svensson ombads att fungera som valberedning även under 1997. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör.

Årsavgiften 1997 var oförändrat 50 kr, för familjemedlemmar 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 180 kr. Distributionen av ET sköts fr.o.m. 1994 av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 43.200 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 61.900 kr, därav 30.700 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare år, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska Trädgård och är "föreningsmedlem" i Göteborgs Biologiska Förening.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1998
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1998
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12