Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1996

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1996-97 267 medlemmar, därav 61 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 19 nya medlemmar och 27 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 8 medlemmar. I det totala medlemsantalet är andelen familjemedlemmar ungefär oförändrad. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som att prenumeration på medlemsbladet AROMIA ej ingår).

VEK:s programblad, "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 1995 som vanligt med tre nummer, totalt 42 sidor. Försättsbladets färg var syrenlila. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilderna till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen av kassören Bengt Ekengren.

Under 1996 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 27 febr.: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Per Almkvist till ett antal diabilder om natur och människor i Lettland.
Tisdag 19 mars: Höll Gunnar Alroth ett föredrag om sin resa i den peruanska djungeln 1995. Föredraget illustrerades med hans egna diabilder.
Torsdag 6 april: Gästades VEK av Kjell Antonsson från Östergötlands entomologiska förening. Han gav en presentation av Linköpings eklandskap med speciell tyngdpunkt på dess unika insektvärld och inventeringsmetodik i eklandskap.
Torsdag 10 okt.: Berättade Michael Söderlund om sina resor i Sydafrika, landets natur, storvilt och insektfauna.
Måndag 18 nov.: Gästades föreningen av Sven-Åke Berglind från Genetiska institutionen, Uppsala universitet med ett föredrag om naturvårdsentomologi och biogeografi i Värmland.
Tisdag 10 dec.: Årets sista sammankomst ägnades traditionsenligt åt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl. a. visades diabilder från föreningens exkursion till Hven i augusti.

Samtliga ovannämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 16 personer.

Exkursionsverksamhet:
Lördag 8 juni: Gjordes, under ledning av Roberth Johansson, en exkursion till Valö i Göteborgs södra skärgård.
Helgen 31aug. - 1 sept.: VEKs traditionella höstexkursion gick denna gång till Hven. Totalt deltog 21 personer. Förarbetet med exkursionen hade gjorts av Barbara Landelius och Torsten Nordander, vilka också fungerade som exkursionsledare. (En särskild redogörelse för resan, skriven av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/96).
Söndag 15 sept.: Genomfördes en ‘nybörjardag’ i Gunnebo-området. Programmet omfattade en exkursion med efterföljande bestämning av insamlade djur.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består oförändrad från förra året med följande sammansättning: Bengt Ekengren (kassör), Roberth Johanssson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering), Per Almkvist, Jan Jonasson, Åke Karlsson (klubbmästare) och Ted von Proschwitz (sekreterare). Till styrelsen har adjungerats Torsten Nordander som ansvarig för föreningens försäljningsverksamhet. Tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA och har deltagit i styrelsens arbete. VEK har under 1996 haft tre ledamöter i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson, Bengt Gunnarsson och Torkel Hagström. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Bengt Carlsson som suppleant. Chester Svensson och Torkel Hagström ombads att fungera som valberedning även under 1996. VEK representeras i SEF:s styrelse av Per Almkvist som innehar posten som kassör.

Årsavgiften 1996 var 50 kr, för familjemedlem 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 160 kr. Distributionen av ET sköts fr.o.m. 1994 av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 53.100 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 63.500 kr, därav 26.600 kr i kassa. Försäljningen av entomologiskt material av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska trädgård och är föreningsmedlem i Göteborgs biologiska förening.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1997
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1997
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12