Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1995

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1995-96 275 medlemmar, därav 64 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 10 nya medlemmar och 39 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 29 medlemmar. I det totala medlemsantalet är andelen familjemedlemmar ungefär oförändrad. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som att prenumeration på medlemsbladet AROMIA ej ingår).

VEKs programblad, "AROMIA - en doft från insektvärlden", utkom under 1995 som vanligt med tre nummer, totalt 44 sidor. Försättsbladets färg var vårgrön. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilderna till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde, genom benäget bistånd av Chester Svensson, vid Chalmers Tekniska Högskola.

Under 1995 hade föreningen sex sammankomster:
Torsdag 21 febr.: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar visades videofilmen Ängrar -finns dom? varpå följde en demonstration av olika skadedjursangrepp på Naturhistoriska museets material och en diskussion om bekämpning av och förebyggande åtgärder mot angrepp i insektsamlingar.
Måndag 14 mars: Gästades VEK av Thomas Pape, zootaxforskare vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Hans föredrag behandlade spyflugorna och deras biologi.
Torsdag 6 april: Besöktes VEK av Claes Eliasson från Lindesberg. Han berättade om det WWF stödda boknätfjärilsprojektet, denna arts förekomst och levnadssätt och försöken att rädda den.
Torsdag 26 okt.: Höll flera forskare från avdelningen för ekologisk zoologi vid Göteborgs universitet en gemensam presentation av aktuella forskningsprojekt på insekter och fåglar inom den s.k. beteendeekologin.
Måndag 13 nov.: Berättade Stanislav Snäll från Stockholm om skalbaggar som myrgäster och dessa högt specialiserade insekters biologi.
Torsdag 7 dec.: Årets sista sammankomst ägnades traditionsenligt åt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl a visades diabilder och videofilm från föreningens exkursion till Visingsö i augusti.

Samtliga ovannämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 11 personer.

Exkursionsverksamhet:
Lördag 10 juni gjordes en rundvandring på Klåverön söder om Marstrand.
Helgen 26 - 27 aug.: VEKs traditionella höstexkursion gick denna gång till Visingsö. Totalt deltog 16 personer. Som exkursionsledare fungerde Torsten Nordander. (En särskild redogörelse för resan, skriven av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/95).
Lördag 3 sept. genomfördes en exkursion till de gamla ekbestånden i Vikarydsområdet vid Mjörn.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen består oförändrad från förra året med följande sammansättning: Per Almkvist, Bengt Ekengren (kassör), Bengt Gunnarsson (ordförande), Roberth Johansson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering), Jan Jonasson, Åke Karlsson (klubbmästare) och Ted von Proschwitz (sekreterare och distributionsansvarig). Tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA och har deltagit i styrelsens arbete. VEK har under 1995 haft tre ledamöter i Entomologisk Tidskrifts redaktionkommitté: Göran Andersson, Bengt Gunnarsson och Torkel Hagström. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Bengt Carlsson som suppleant. Chester Svensson och Torkel Hagström ombads att fungera som valberedning även under 1995. Vid SEFs årsstämma invaldes Per Almkvist i SEFs styrelse och utsågs till ny kassör efter avgående Bengt Ekengren. VEK behåller därmed kassörsposten i SEFs styrelse.

Årsavgiften 1995 var 50 kr, för familjemedlem 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 160 kr. Distributionen av ET togs f.o.m. 1994 över av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 44.900 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 62.200 kr, därav 18.300 kr i kassa. Försäljningen av entomologisk materiel av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska trädgård.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1996
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1996
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12