Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1994

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1994-1995 304 medlemmar, därav 72 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 10 nya medlemmar och 13 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 3 medlemmar. I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar minskat något. (Familje-medlemmar har fullvärdigt med-lemskap så när som att prenume-ration på medlemsbladet AROMIA ej ingår).

"AROMIA - en doft från insektvärlden" utkom under 1994 som vanligt med tre nummer, totalt 56 sidor. Försättsbladets färg var melon. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilderna till samtliga nummer var tecknade av Åke Karlsson efter egna fotografier. Tryckningen skedde vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen vid Naturhistoriska Museet i Göteborg.

Under 1994 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 22 febr.: Efter avslutade stageenliga årsmötesförhandlingar presenterade Anders Hargeby - limnolog från Lund -insektlivet i Skjervatjern, ett norskt skogstjärn där man studera försurningseffekter på sötvattensorganismer.
Måndag 21 mars: VEK gästades av en av Sveriges ledande insektfotografer - Åke Sandhall -som i ord, ljud och bild berättade om våra syrsor, vårtbitare och gräshoppor.
Tisdag 9 april: Besöktes VEK av docent Tomas Jaenson från Uppsala som sedan flera år leder ett forskningsprojekt om fästingar och fästingöverförda sjukdomar. Han gav oss senaste nytt från detta område.
Tisdag 19 okt.: Birgitta Tullberg från Stockholms universitet höll föredrag om varningsfärger hos insekter. Hon berättade bl.a. om sin forskning på riddarskinnbagge och makaonfjäril.
Torsdag 3 nov.: Under titeln 'En resa längs Anderna' höll Jan Isidorsson från Uppsala ett föredrag som illustrerades med många vackra insekts-, natur- och kulturbilder.
Tisdag 6 dec.: Årets sista sammnkomst ägnades traditionsenligt åt bilder mm från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog och bl.a. visades diabilder och videofilm från föreningens exkursion till Dalsland i augusti.

Samtliga ovannämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska Museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 18 personer.

Exkursionsverksamhet:
Måndag 30 maj: Besökte VEK åter St. Rösö utanför Fiskebäck under ledning av Roberth Johansson.
Helgen 27 - 29 aug.: VEKs traditionella höstexkursion gick denna gång till Dalsland. Totalt deltog 13 personer. Som exkursionsledare fungerde Ted von Proschwitz. (En särskild redogörelse för resan, skriven av Inga Wallerius, finns publicerad i AROMIA 3/94).
Lördag 3 sept.: Genomfördes i Gunneboområdet en exkurion med insamling av insekter och efterföljande bestämningsövningar i Mölndals Naturskyddsförenings stuga i området. Den planerade lampfångsten på kvällen fick dock inställas p.g.a. dåligt väder.

VEK:s styrelse sammanträdde fyra gånger under året. Efter 21 år avgick vid årsmötet VEKs förste ordförande Göran Andersson. Göran avtackades varmt för det arbete han gjort för VEK och för att främja entomologin i Västsverige. Till ny ordförande valdes Bengt Gunnarsson. Styrelsen består i övrigt oförändrad med följande sammansättning: Bengt Ekengren (kassör, även för SEF), Roberth Johanssson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering), Per Almkvist, Jan Jonasson, Åke Karlsson (klubbmästare) och Ted von Proschwitz (sekreterare och distributionsansvarig). Tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström kvarstår som redaktörer för medlemsbladet AROMIA och har deltagit i styrelsens arbete. VEK har under 1994 haft fyra ledamöter i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson, Bengt Gunnarsson, Torkel Hagström och Chester Svensson. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Bengt Carlsson som suppleant. Chester Svensson och Torkel Hagström ombads att fungera som valberedning.

Årsavgiften 1994 var 50 kr, för familjemedlem 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 120 kr. Distributionen av ET togs fr.o.m. 1994 över av SEF centralt.

VEK:s omsättning var under året 56.600 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 59.200 kr, därav 18.000 kr i kassa. Försäljningen av entomologisk materiel av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska trädgård.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1995
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1995
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-12