Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1993

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1993-1994 307 medlemmar, därav 76 familjemedlemmar. Entomologklubben fick under året 20 nya medlemmar och 16 personer lämnade föreningen, vilket innebär en ökning med 4 medlemmar. I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar ökat något. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som att prenumeration på medlemsbladet AROMIA ej ingår). VEK är sedan åtskilliga år Sveriges näst största entomologiska förening (störst är Entomologiska Föreningen i Stockholm) och utgör något över 20% av SEF.

"AROMIA - en doft från insektvärlden" utkom 1993 som vanligt med tre nummer, totalt 42 sidor. Försättsbladet hade ljusblå färg. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilden till nummer 1 var tecknad av Barbara Landelius medan bilderna till nummer 2 och 3 var ritade av Anna-Lisa Hovbjer. Tryckningen skedde vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Under 1993 sammanträdde föreningen sex gånger:
Tisdag 23 febr.: Efter avslutade stageenliga årsmötesförhandlingar gjorde VEKs tidigare sekreterare Torkel Hagström en historisk exposé över entomologin i Göteborg från begynnelse till nutid.
Måndag 15 mars: VEK gästades av den danske entomologen Eivind Palm från Føllenslev. Vi fick en översikt av malfjärilsfamiljen Oecophoridae, vilken han länge studerat och också författat ett band i Danmarks Dyreliv om.
Torsdag 22 april: Fjärilsetologen P.-O. Wickman från Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet höll fördrag om fjärilars parnings- och revirbeteende med utgångspunkt från egen forskning på området.
Tisdag 19 okt.: Under rubriken 'Från Stora barriärrevet till aboriginernas savannskog' berättade Per Almkvist om insekter, natur och människor i norra och östra Australien.
Måndag 22 nov.: Gästades VEK av uppsalaentomologen och fjärilsforskaren Nils Ryrholm, som presenterade glasvingarna. Föredraget illustrerades med många vacka och intressanta bilder på denna udda fjärilsgrupp.
Torsdag 9 dec.: Årets sista sammankomst ägnades traditionsenligt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog till detta program. Bl.a visades diabilder och videofilm från höstexkursionen till Öland.

Samtliga ovannämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med Nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 16 personer.

Exkursionsverksamhet:
Lördag 12 maj: Genomfördes, i sammarbete med Tynneredspedagogerna, en speciell träff för nybörjare och yngre medlemmar. I programmet ingick en kortare exkursion med demonstration av insamlingsmetodik och med efterföljande genomgång av material och demonstration av olika preparationsmetoder.
Söndag 23 maj: Exkurerade VEK i blandskogsområdena i Rya åsars ostsluttningar (NV om Borås). Exkursionsledare var Ted von Proschwitz, som tidigare gjort insamlingar i detta område.
Fredag 4 juni: Den traditionella ljusfångstexkursionen gick i år till Rya skog. P.g.a. olämpligt väder fick dock ljusfångsten inställas. Istället genomfördes en kortare exkursion i området.
Helgen 27 - 29 aug.: VEKs traditionella höstexkursion gick denna gång till Öland. Totalt deltog 28 personer. (En särskild redogörelse för resan finns publicerad i AROMIA 3/93).

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen har bestått av Göran Andersson (ordf.), Per Almkvist (v. ordf.), Ted von Proschwitz (sekreterare), Bengt Ekengren (kassör, även för SEF), Åke Karlsson (klubbmästare), Roberth Johanssson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering) samt Jan Jonasson (exkursionsansvarig). Tidigare sekreteraren Torkel Hagström kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I styrelsens arbete har även Chester Svensson och Bengt Gunnarsson (medlemmar i redaktionskommittén för Entomologisk Tidskrift) deltagit. Till VEK:s revisorer omvaldes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Bengt Karlsson som suppleant.

Årsavgiften 1993 var 50 kr, för familjemedlem 10 kr. 70 medlemmar prenumererade på Entomologisk Tidskrift för 120 kr.

VEK:s omsättning var under året 52 000 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 49 900 kr, därav 23 600 kr i kassa. Försäljningen av entomologisk materiel av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK är medlem i Föreningen Botaniskas Vänner.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1994
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1994
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-13