Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1992

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1992-1993 303 medlemmar, därav 69 familjemedlemmar. Detta innebär en ökning med 23 nya medlemmar under året. I det totala medlemsantalet har andelen familjemedlemmar ökat något. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som att prenumeration på medlemsbladet AROMIA ej ingår). VEK är sedan åtskilliga år Sveriges näst största entomologiska förening (störst är Entomologiska Föreningen i Stockholm) och utgör något över 20% av SEF.

"AROMIA - en doft från insektvärlden" utkom 1992 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Nummer 2 var utvidgat med anledning av föreningens 20-års jubileum och innehöll bl a ett register till bidrag införda i AROMIA 1972-1991. Försättsbladet hade orange färg. Redaktörer har varit Göran Andersson och Torkel Hagström. Omslagsbilden till nummer 1 var tecknad av konstnärinnan Åsah Eriksson, Gävle, nummer två pryddes av en speciell vinjett med anledning av jubileet och bilden till nummer 3 var ritad av Barbara Landelius. Tryckningen skedde vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Under 1992 sammanträdde föreningen sex gånger:
Tisdag 25 febr.: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar kåserade spindeldocenten Bengt Gunnarsson om mindre kända fenomen i de åttabenta djurens värld. De avgående styrelseledamöterna Torkel Hagström och Ingeborg Levinsson avtackades.
Måndag 23 mars: Avhölls en extra festlig sammankomst med anledning av föreningens 20-årsjubileum. Flera specialarrangemang genomfördes bl a en stor bildkavalkad. Ett kraftigt förstärkt nachspiel avslutade mötet.
Torsdag 23 april: Fjärilsspecialisten Göran Sjöberg från Gävle berättade om utrotningshotade regnskogspapilionider. Ett omfattande och mycket vackert material av dessa arter demonstrerades. Föredraget var ett samarrangemang mellan VEK, Göteborgs Biologiska Förening och Studiefrämjandet.
Torsdag 22 okt.: Under namnet 'Häxkvastar, kikbär och sömntornar' höll Carl-Cedrik Coulianos föredrag om abnorma tillväxtförändringar hos växter orsakade av en parasitisk organism dvs gallbildningar. Möjlighet att köpa föredragshållarens nyligen utkomna bok i ämnet gavs i anslutning till mötet.
Måndag 23 nov.: Gästades VEK av Roger Pettersson från Umeå universitet. I föredraget Det bortglömda landskapet - Vad finns i Norrland mellan kust och fjäll? berättade han om det norrländska barrskogslandskapet, speciellt från entomologisk synvikel.
Tisdag 8 dec.: Årets sista sammankomst ägnades traditionsenligt bilder m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog till detta program. Bl a visades diabilder och videofilm från höstexkursionen till Bergslagen.

Samtliga ovannämnda sammankomster ägde rum på Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med nachspiel (te och smörgås under opretentiösa former). I genomsnitt deltog 18 personer.

Exkursionsverksamhet:
Lördag 25 april: Genomfördes ett studiebesök med guidning i det nyöppnade Fjärilshuset i Trädgårdsföreningen, Göteborg.
Måndag 1 juni: Exkurerade VEK tillsammans med Tynneredspedagogerna och en barngrupp på St. Rösö utanför Fiskebäck. Roberth Johansson, som väl känner ön, fungerade som exkursionsledare. Exkursionen avslutades med lampfångst.
Helgen 28 - 30 aug.: VEKs traditionella höstexkursion gick denna gång till Bergslagen. Totalt deltog 27 personer. (En särskild redogörelse för resan finns publicerad i AROMIA 3/92).
Fredag 4 sept.: Lampfångsten i Gunnebo, ett samarrangemang mellan VEK och Mölndals Naturskyddsförening, kunde detta år genomföras som planerat. Det kalla vädret ledde dock till att utbytet blev ringa (se redogörelse i AROMIA 3/92).

VEK:s styrelse sammanträdde fyra gånger under året. Styrelsen har bestått av Göran Andersson (ordf.), Bengt Ekengren (kassör, även för SEF), Johan Johansson (distributör), Roberth Johansson (ansvarig för ungdomsverksamhet och rekrytering), Jan Jonasson (exkursionsansvarig), Åke Karlsson (klubbmästare) och Ted von Proschwitz (sekreterare). Tidigare sekreteraren Torkel Hagström är adjungerad i egenskap av redaktör för medlemsbladet AROMIA. I styrelsens arbete har även Chester Svensson och Bengt Gunnarsson deltagit såsom medlemmar i redaktionskommittén för Entomologisk Tidskrift. Till VEK:s revisorer valdes vid årsmötet Bertil Andrén och Hans Ryberg med Per Almkvist och Bengt Karlsson som suppleanter.

Årsavgiften 1992 var 30 kr, för familjemedlem 5 kr. 63 medlemmar prenumererade på Entomologisk Tidskrift för 120 kr.

VEK:s omsättning var under året ca 62 600 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till ca 50 700 kr, därav ca 30 600 kr i kassa. Försäljningen av entomologisk materiel av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska trädgård.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Naturhistoriska museet. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1993
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1993
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-13