Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 1991

Västsvenska Entomologklubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift). VEK hade vid årsskiftet 1991-1992 278 medlemmar, därav 55 familjemedlemmar. Detta innebär exakt samma slutsiffra som ett år tidigare, men andelen familjemedlemmar har ökat något. VEK är sedan åtskilliga år Sveriges näst största entomologiska förening (endast Entomologiska Föreningen i Stockholm är större) och utgör ca 20% av SEF. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som att prenumeration på medlemsbladet AROMIA ej ingår.)

"AROMIA - en doft från insektvärlden" utkom 199l som vanligt med tre nummer, totalt 34 sidor. Försättsbladet hade rosa färg. Redaktörer var liksom tidigare VEK:s ordförande och sekreterare. Omslagsbilderna var som vanligt ritade av Anna-Lisa Hovbjer. Tryckningen skedde vid Chalmers Tekniska Högskola och distributionen vid Naturhistoriska museet i Göteborg.

Under 1991 sammanträdde föreningen sex gånger:
Torsdag 14 febr.: Efter avslutade stadgeenliga årsmötesförhandlingar avnjöts Åke Karlssons videofilm om VEK:s stora höstexkursion 1990, som gick till norra Jylland.
Måndag 11 mars: Den sidenglänsande lövmätaren (Idaea dilutaria) har sin enda nordeuropeiska förekomst på Kullaberg. Nils Ryrholm, Uppsala, berättade om hur han genom en förnämlig forskningsinsats fann förklaringen till artens märkliga utbredning.
Tisdag 16 april: Bin och biodling är ett återkommande ämne bland VEK:s kvällsprogram. Liksom vid tidigare tillfällen var det Ove Larsson, biolog och primus motor i Falköpings biodlareförening, som svarade för presentationen.
Tisdag 15 okt.: Ingvar Svensson, Sveriges ledande småfjärilexpert, gästade VEK och gav en rad intressanta glimtar från sin långa lepidopterologiska verksamhet samt åtskilliga intressanta synpunkter på samspelet mellan entomologi och naturvård.
Tisdag 19 nov.: Spindeldjursentusiasten Gunnar Alroth presenterade ett stort antal av sina husdjur, bl a bananspindlar, skorpioner och solpugider. Mycken spännande information, särskilt om de mindre kända spindeldjursordningarna!
Torsdag 12 dec.: Årets sista sammankomst ägnades traditionsenligt bilder m m från den gångna säsongen. Ett flertal medlemmar bidrog till detta program. Givetvis visades åtskilliga foton från arrangemangen i anslutning till den gångna sommarens entomologmöte (Se nedan!) och från höstexkursionen till Blekinge.

Samtliga ovannämnda sammankomster ägde rum å Naturhistoriska museet i Göteborg och avslutades med te och smörgås under opretentiösa former. I genomsnitt deltog 16 personer.

Exkursionsverksamhet:
Helgen 30 aug. - 1 sept.: Den traditionella sensommarexkursionen gick denna gång till Blekinge. Totalt deltog 25 personer. (En särskild redogörelse för resan finns publicerad i Aromia nr 3/91.)
Dessutom gjorde några VEK-medlemmar i slutet av juni en rekognosceringsresa till Skaraborg inför exkursionen i anslutning till XXII Nordiska Entomologmötet (Se nedan!).
Det planerade besöket på Stora Rösö tisdag 4 juni, liksom exkursionen fredag 13 sept. för lampfångst av nattflygande insekter, fick inställas p g a otjänligt väder.

Söndag 28 juli var VEK värd för SEF:s årsmöte, vilket för första gången ägde rum i Göteborg. Lokal: Naturhistoriska museet.

För första gången ägde också ett nordiskt entomologmöte rum i Göteborg. VEK var huvudarrangör, i samarbete med Naturhistoriska museet och Göteborgs Universitet (ingick i universitetets 100-årsjubileumsfirande). XXII NORDISKA ENTOMOLOGMÖTET inleddes söndagkvällen 28 juli och avslutades fem dagar senare med en exkursion till lokaler i Skaraborg. (En redogörelse för mötet och kringarrangemangen finns publicerad i AROMIA 3/91. Proceedings kommer att publiceras i Entomologisk Tidskrift under 1992.)

VEK:s styrelse sammanträdde fyra gånger under året. Styrelsen har bestått av Göran Andersson (ordf.), Bengt Ekengren (kassör, även för SEF), Torkel Hagström (sekr.), Jan Jonasson, Åke Karlsson (klubb-mästare), Ingeborg Levinsson och Ted von Proschwitz (distributör). I styrelsens arbete har även Chester Svensson (lokalredaktör för Entomologisk Tidskrift) och Bengt Gunnarsson (biträdande lokalredaktör) deltagit. Till VEK:s revisorer valdes vid årsmötet Hans Ryberg och Anders H. Törnvall, med Bertil Andrén och Per Almkvist som suppleanter.

Årsavgiften 1991 var 30 kr, för familjemedlem 5 kr. 65 medlemmar prenumererade på Entomologisk Tidskrift för 110 kr.

VEK:s omsättning var under året 52 789 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 50 744 kr, därav 30 676 kr i kassa. Omsättningen har minskat med över 20 000 kr, tillgångarna däremot ökat med drygt 800 kr jämfört med året innan. (Försäljningen av entomologisk materiel av egen import till självkostnadspris svarar för en betydande del av omsättningen.) OBS! XXII Nordiska Entomologmötets räkenskaper är förda (och revideras) separat och ingår ej i här angivna summor.

VEK har liksom tidigare år haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia o s v. VEK ingår i stödorganisationen för Göteborgs Botaniska trädgård.

Alltsedan starten 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen å Naturhistoriska museet i Göteborg. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 1992
enligt uppdrag
Torkel Hagström
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 1992
 
     

Senast uppdaterad: 2013-04-13